תקנון ותנאי שימוש באתר אמנות ישראלית מקורית

תקנון ותנאי שימוש באתר

 

1.    "נויה אמנות ישראל מקורית" מציעה ללקוחותיה יצירות אמנות להשכרה ולרכישה.
2.    היחסים המשפטיים והמסחריים בין "נויה אמנות ישראל מקורית" ו/או יונת חולי ו/או מי מטעמם (להלן: "נויה") באמצעות אתר האינטרנט noyart.co.il (להלן: "האתר") למשתמשים ו/או הלקוחות (להלן יחד: "הלקוח" או "הגולש") והכל בהתאם לתקנון זה.
3.    הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת בשימוש באתר לרבות בעת רכישה ו/או הזמנה ולאחר הרכישה ואספקת השירות. 
4.    בשאלות לגבי האתר, פעילותו והשירותים המוצגים בו ניתן לפנות בדואר אלקטרוני [email protected]. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך שלושה ימי עסקים.
5.    צילומי היצירות  נועדו לצורך המחשה בלבד, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים בין היצירות שיסופקו לבין התצלום באתר כתוצאה מהיבטים טכניים ו/או טעות סופר. 
6.    רכישה באמצעות האתר יתבצעו בפועל רק לאחר בחינת זמינות היצירה במלאי ואישור קבלת התשלום בהתאם למחיר היצירה התקף המופיע באתר נויה. מועדי אספקה יקבעו בתאום מראש עם הלקוח. תשלום עבור השירות והזמנה יעשה מראש. 
7.    במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהשירות יושלם במועד. הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977.
8.    המחירים באתר כוללים מע"מ.
9.    הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהודעה בכתב לנויה באמצעות הדואר אלקטרוני [email protected] בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). במקרה של ביטול עסקה כאמור יחולו דמי ביטול המיטביים בהתאם לחוק הגנת הצרכן בתוספת עלות הובלת היצירות לכתובתו של הלקוח, ככל שתחול.   
10.    האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בכל אחד מהמקרים הבאים: במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת העסקה, בפרטיה, במחיר או כל פרט; הלקוח זוהה כלקוח אסור/מתחזה או כלקוח שאינו עומד בתנאי האתר בהתאם לשיקול דעת מנהלי האתר; בכל מקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם לקוח מסוים. 
11.    החלפת פריטים מושכרים - אחת לשנה, ידונו הצדדים בהארכת השכירות בגין היצירות ובאפשרות החלפת התצוגה. מובהר כי האמנים, וממילא "נויה", אינם מתחייבים להסכים להארכת השכירות לתקופה נוספת, ביחס לכלל היצירות או חלקן. במידה ויצירה תוחזר ביוזמת השוכר מכל סיבה שהיא במועד הקודם למועד תום ההשכרה, דמי השכירות בגין אותה היצירה לא יושבו. 
12.    קניין רוחני - כל זכויות היוצרים ביצירות והקניין הרוחני של האמנים ושל "נויה", מכל מין וסוג, הינם בבעלות הבלעדית של האמנים ו/או של "נויה" ו/או מי מטעמם. הלקוח מתחייב שלא להדפיס, להעתיק, או למכור וכל שימוש אחר הינו אסור בתכלית האיסור ללא הסכמה של נויה מראש ובכתב.
13.    שמירת מידע ושימוש בCookies - בעת שימוש האתר נאסף מידע מזהה ביחס למשתמשים לרבות שם, כתובת משתמש (IP) ופרטי השימוש באתר, מידע סטטיסטי אחר ביחס להרגלי השימוש וכדומה. על מנת לייעל את תפעול האתר, לרבות ביחס לאיסוף נתונים סטטיסטיים, התאמה להעדפות הגולשים האתר ו/או צדדים שלישיים העובדים עם האתר ועוסקים במתן שירותי פרסום ואיסוף מידע באינטרנט עושים שימוש בCookies. במידה והנך מעוניין להימנע מאפשרות קבלת Cookies אנא יישם דרישה זו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. 
14.    השימוש במידע הנצבר באתר יעשה על מנת לייעל את השימוש באתר, לרבות התאמת השירות והפרסום באתר לתחומי התעניינות פרטניים וביצוע דיוור ישיר והכל על פי הוראות כל דין. המידע שנצבר לא יועבר לצד שלישי כלשהו למעט במקרה של ביצוע פעילות באתר בניגוד לדין, בהתאם לצו שיפוטי המורה לעשות כן ו/או במקרה של העברת הפעילות לצד ג' כלשהו במישרין או בעקיפין. 
15.    בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך זכאי לעיין במידע המוחזק במאגר המידע וכן רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע שאינו נכון או מדויק או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות במייל אל [email protected]
כמו כן, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ניתן לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
16.    דיני מדינת ישראל יחולו על הפעילות באתר לרבות על תקנון זה. התקנון וכל הנובע ממנו יפורש על פי דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה השיפוטית המוסמכת בתל אביב יפו. 

___________________________________________________________________________________________________________________

תקנון האתר – שובר מתנה

כללי
"שובר מתנה" או "שובר": שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, למעט ערך כספי, ובכפוף להוראות תקנון זה. לעניין מסמך זה – שובר המתנה ניתן להפצה ולמימוש בהודעת טקסט, במייל בסמארט-פון או שובר מודפס והמופק על ידי נויה – אמנות ישראלית מקורית;

מחיר כל שובר יהא שווה לסכום הנקוב בו. שווי השובר כולל מע"מ כדין. 
שובר יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור התשלום המלא בהתאם למחירו, כולל מע"מ.   

נויה – אמנות ישראלית מקורית תהה רשאית לעדכן את סכום וכמות המינימום של השוברים הניתנים לרכישה.
מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באתר, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, מנהל האתר יפעל ככל האפשר לעדכן, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.
כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.

מימוש השובר
לא ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת. 
נויה – אמנות ישראלית מקורית לא תהה אחראית לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.
לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה השובר יהא תקף. מועד המימוש האחרון יהא המועד הנקוב על השובר. לאחר מועד זה אין ולא יהא לשובר כל תוקף והשובר לא יקנה כל זכות לרכוש מוצר או שירות מנויה אמנות מקורית ישראלית ו/או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת וזאת מבלי שרוכש השובר או המחזיק בו יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.
לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, מימוש חלקי, אובדן או גניבה של השובר.

אספקת המוצרים
אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתקנון זה תנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר. ככל שקיימת סתירה יחולו הוראות תקנון זה.  

מדיניות ביטול והחזרה:
ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק.
לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות מייל אשר יכלול את פרטי הרוכש, לרבות מספר תעודת זהות, בצירוף פרטי השובר.
רק הלקוח אשר רכש ישירות את השובר ושילם בעדו רשאי לבטל את רכישת השובר.

דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתקנון זה, יושב לרוכש שובר, אשר זכאי לבטלו, הסכום ששולם על ידו בגין השובר, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 20 ₪ לשובר.
עם ביטול העסקה, יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו. 

תחולת תקנון האתר הכללי
בנוסף להוראות תקנון זה העוסק בשוברי מתנה, יחולו הוראותיו הכלליות של תקנון האתר הכללי, ככל שאלו אינן סותרות את הוראות תקנון שוברי המתנה. 
מאחר ואין קבלת קהל או גלריה פיזית אין האתר נדרש בפירוט הנגשת מבנים לפי חוק שוויון