תקנון ותנאי שימוש באתר אמנות ישראלית מקורית

תקנון ותנאי שימוש באתר

 

1.    "נויה אמנות ישראל מקורית" מציעה ללקוחותיה יצירות אמנות להשכרה ולרכישה.
2.    היחסים המשפטיים והמסחריים בין "נויה אמנות ישראל מקורית" ו/או יונת חולי ו/או מי מטעמם (להלן: "נויה") באמצעות אתר האינטרנט noyart.co.il (להלן: "האתר") למשתמשים ו/או הלקוחות (להלן יחד: "הלקוח" או "הגולש") והכל בהתאם לתקנון זה.
3.    הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת בשימוש באתר לרבות בעת רכישה ו/או הזמנה ולאחר הרכישה ואספקת השירות. 
4.    בשאלות לגבי האתר, פעילותו והשירותים המוצגים בו ניתן לפנות בדואר אלקטרוני yonat@noyart.co.il. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך שלושה ימי עסקים.
5.    צילומי היצירות  נועדו לצורך המחשה בלבד, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים בין היצירות שיסופקו לבין התצלום באתר כתוצאה מהיבטים טכניים ו/או טעות סופר. 
6.    רכישה באמצעות האתר יתבצעו בפועל רק לאחר בחינת זמינות היצירה במלאי ואישור קבלת התשלום בהתאם למחיר היצירה התקף המופיע באתר נויה. מועדי אספקה יקבעו בתאום מראש עם הלקוח. תשלום עבור השירות והזמנה יעשה מראש. 
7.    במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהשירות יושלם במועד. הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977.
8.    המחירים באתר כוללים מע"מ.
9.    הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהודעה בכתב לנויה באמצעות הדואר אלקטרוני yonat@noyart.co.il בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). במקרה של ביטול עסקה כאמור יחולו דמי ביטול המיטביים בהתאם לחוק הגנת הצרכן בתוספת עלות הובלת היצירות לכתובתו של הלקוח, ככל שתחול.   
10.    האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בכל אחד מהמקרים הבאים: במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת העסקה, בפרטיה, במחיר או כל פרט; הלקוח זוהה כלקוח אסור/מתחזה או כלקוח שאינו עומד בתנאי האתר בהתאם לשיקול דעת מנהלי האתר; בכל מקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם לקוח מסוים. 
11.    החלפת פריטים מושכרים - אחת לשנה, ידונו הצדדים בהארכת השכירות בגין היצירות ובאפשרות החלפת התצוגה. מובהר כי האמנים, וממילא "נויה", אינם מתחייבים להסכים להארכת השכירות לתקופה נוספת, ביחס לכלל היצירות או חלקן. במידה ויצירה תוחזר ביוזמת השוכר מכל סיבה שהיא במועד הקודם למועד תום ההשכרה, דמי השכירות בגין אותה היצירה לא יושבו. 
12.    קניין רוחני - כל זכויות היוצרים ביצירות והקניין הרוחני של האמנים ושל "נויה", מכל מין וסוג, הינם בבעלות הבלעדית של האמנים ו/או של "נויה" ו/או מי מטעמם. הלקוח מתחייב שלא להדפיס, להעתיק, או למכור וכל שימוש אחר הינו אסור בתכלית האיסור ללא הסכמה של נויה מראש ובכתב.
13.    שמירת מידע ושימוש בCookies - בעת שימוש האתר נאסף מידע מזהה ביחס למשתמשים לרבות שם, כתובת משתמש (IP) ופרטי השימוש באתר, מידע סטטיסטי אחר ביחס להרגלי השימוש וכדומה. על מנת לייעל את תפעול האתר, לרבות ביחס לאיסוף נתונים סטטיסטיים, התאמה להעדפות הגולשים האתר ו/או צדדים שלישיים העובדים עם האתר ועוסקים במתן שירותי פרסום ואיסוף מידע באינטרנט עושים שימוש בCookies. במידה והנך מעוניין להימנע מאפשרות קבלת Cookies אנא יישם דרישה זו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. 
14.    השימוש במידע הנצבר באתר יעשה על מנת לייעל את השימוש באתר, לרבות התאמת השירות והפרסום באתר לתחומי התעניינות פרטניים וביצוע דיוור ישיר והכל על פי הוראות כל דין. המידע שנצבר לא יועבר לצד שלישי כלשהו למעט במקרה של ביצוע פעילות באתר בניגוד לדין, בהתאם לצו שיפוטי המורה לעשות כן ו/או במקרה של העברת הפעילות לצד ג' כלשהו במישרין או בעקיפין. 
15.    בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך זכאי לעיין במידע המוחזק במאגר המידע וכן רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע שאינו נכון או מדויק או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות במייל אל yonat@noyart.co.il
כמו כן, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ניתן לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
16.    דיני מדינת ישראל יחולו על הפעילות באתר לרבות על תקנון זה. התקנון וכל הנובע ממנו יפורש על פי דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה השיפוטית המוסמכת בתל אביב יפו.